<%@page import="com.ctpsp.util.clearXssUtil"%> <%@ page import="java.net.URLEncoder"%> <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> <% clearXssUtil clear = new clearXssUtil(); String url1 = clear.clearXss(request.getParameter("url")); String url = url1 == null ? "" : new String(url1.getBytes("iso8859-1"), "utf-8"); String tabledivIds1 = clear.clearXss(request.getParameter("tabledivIds")); String tabledivIds = tabledivIds1 == null ? "" : new String(tabledivIds1.getBytes("iso8859-1"), "utf-8"); String type1 = clear.clearXss(request.getParameter("type")); String type = type1 == null ? "" : new String(type1.getBytes("iso8859-1"), "utf-8"); String param1 = clear.clearXss(request.getParameter("param")); String param = param1 == null ? "" : param1; String code1 = clear.clearXss(request.getParameter("param")); String code = code1 == null ? "" : new String(code1.getBytes("iso8859-1"), "utf-8"); %> 信息公开
 • 今日新增: 招标项目0条; 招标公告0条; 开标记录0条; 评标公示0条; 中标公告0条; 签约履行0条;
  0条; 中标金额0万;
 • 今日累计: 招标项目0条; 招标公告0条; 开标记录0条; 评标公示0条; 中标公告0条; 签约履行0条;
  0条; 中标金额0亿;
 • 全部

 • 央企

 • 公共资源

 • 第三方

  *
  按平台累计数量排序
  • 招标项目

  • 招标公告

  • 开标记录

  • 评标公示

  • 中标公告

  • 签约履行

  显示: 条, 共 条; 类型:招标项目

  招标项目名称 所属专业 所属区域 所属平台 招标项目建立时间